STA

گرما سنجی همزمان/گرماسنجی پویشی تفاضلی

انجام آزمون همزمان TG و DSC توسط دستگاه STA روی یک نمونه در مقایسه با تست جداگانه توسط دو دستگاه مختلف اطلاعات بیشتری را در اختیار می گذارد:

شرایط آزمون کاملا یکسان است برای سیگنال های TG و DSC (اتمسفر یکسان، سرعت جریان، فشار بخار روی نمونه، نرخ گرمایش، میزان حرارت رسیده به بوته نمونه و سنسور، اثر تابش و غیره).

بدلیل اینکه دو یا چند مورد اطلاعات مرتبط با رفتار نمونه همیشه بطور همزمان در دسترس است، تحلیل پذیری سیگنال های بهبود داده می شود (تمایز بین انتقال فاز و تجزیه، بین واکنش های تراکمی و اضافی، شناخت تجزیه در اثر حرارت، اکسیداسیون، و واکنش های احتراق و غیره).

از سال های اولیه تاسیس، شرکت نچ اولویت خود را به توسعه و بهینه سازی آنالیزور حرارتی همزمان اختصاص داده است. این امر باعث شده است تا امروز بواسطه نتایج فناوری بالایش بعنوان پیشرو در بازار قلمداد شود.

استانداردهای دستگاهی و کاربردی برای دستگاههای TGA و DSC (مراجه به استانداردهای مربوطه) نیز با دستگاههای STA  شرکت نچ مصادف شده است.

شرکت کیمیای صنعت آرا

تنها نماینده Netzsch در ایران