اطلاعات بیشتر

​آنالیز توزین حرارتی TGA 
​​​​​​​ترموبالانس TG

سیستمهای توزین حرارتی نچ در طراحی فشرده که به بالانس های فوق دقیق مجهز شده اند. چیدمان نمونه گذاری از بالا، امکان قرائت دما نمونه بصورت دقیق و کاربری آسان دستگاه TGA را به ارمغان خواهد آورد.  
تمام دستگاه ای TGA شرکت نچ امکان اندازه گیری افزایش و یا کاهش جرم نمونه را در خلاء و یا اتسفرهای مختلف مقدور می سازد. توسط نرم افزار جانبی c-DTA می توان اطلاعات مربوط به فرایندهای گرمازا و گرماگیر در نمونه را حتی زمانی که تغییرات جرمی نداریم بدست آورد.
امکان نصب آداپتورهای اتصال گرم برای سیستم های تجزیه و تحلیل گاز از جمله QMS، FTIR و یا GC-MS بر روی اکثر ترموبالانس وجود داشته و در دستگاه های سری 400 می توان در هر زمان از نگهدارنده نمونه DSC و یا DTA بهره جست، بدین معنی که نمودارهای تغییرات جرمی به همراه نمودار DSC و یا DTA ثبت خواهند شد.  

ترموبالانسهای نچ منطبق بر استانداردهای زیر می باشد.

​​​​​​​ ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E1131, ASTM D3850, DIN 51006