آیا کولرهای گازی سیار برای جلوگیری از سرایت "ویروس کرونا" یک راه حل موثر خوهد بود؟

فضاهای بسته داخلی به دلیل گسترش SARS-CoV-2 از طریق آئروسل، به ویژه در زمستان، یک مشکل بزرگ محسوب می شود. گروهی از متخصصان در پژوهشی میزان غلظت ذرات در فضاهای داخلی بسته را با کمک فیلترهای داخلی بسیار کارآمد بررسی می کنند. دستگاه تست چگالی دود از NETZSCH TAURUS Instrument نیز در این زمینه استفاده شد. بیشتر در مقاله بخوانید!

در اکتبر سال 2020 ، وزارت علوم آلمان بخش "متخصصان آئروسل" را تأسیس کرد. بیش از 10 دانشمند از رشته های مختلف بر روی چگونگی کاهش خطر ابتلا به SARS-CoV-2 در اتاق های بسته تحقیق می کنند. این متخصصان بر روی کاهش میزان غلظت ذرات با کمک فیلترهای داخلی کارآمد در فضاهای داخلی محصور تحقیق می کنند.