اطلاعات بیشتر

​گرماسنج روبشی تفاضلی DSC 
​​​​​​​ آنالیز حرارتی افتراقی DTA

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)، بدلیل توانای بالا در تشریح و تفسیر آزمون پر کاربردترین روش تجزیه و تحلیل حرارتی است. دستگاه های DSC شرکت نچ بر اساس اصل جریان گرما و با ساختاری کاملا متقارن و گرمایشی همگن طراحی و بکار گرفته می شود.  سنسورهای با حساسیت گرماسنجی بالا، زمان ثابت کوتاه و طراحی خاص کوره که مانع از رسوب مواد فرار از نمونه در حین گرمایش می شود، تضمین کننده حساسیت بالا در تفکیک واکنشها، ثبات و تکرارپذیری خط پایه در کل چرخه کاری DSC خواهد شد، که ایده ال ترین شرایط برای تحقیقات آکادمیک، توسعه مواد و کنترل کیفیت می باشد.  البته گرماسنج روبشی تفاضلی DSC ما، مطابق بر استاندارد های کاربردی زیر می باشد:
​​​​​​​
     ISO 11357, ASTM E967, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007, DIN 53765.​​​​​​​